CASD  
   
 
Sbor CASD Mladá Boleslav FAQ
(Často kladené otázky)Kategorie: Hlavní -> Církev adventistů sedmého dne

Otázky
·  Co adventisté přinášejí?
·  Jak adventisté vznikli?
·  Jak adventisté žijí?
·  Kdo jsou adventisté?
·  V co adventisté věří?

Odpovědi
·  Co adventisté přinášejí?

Jsou známí svoji charitativní činností, kterou konají prostřednictvím organizace ADRA, která poskytuje a koordinuje pomoc obětem přírodních i válečných katastrof bez ohledu na rasovou, politickou, nebo náboženskou příslušnost.

Pracují ve věznicích, kde pomáhají jednotlivým lidem k návratu do společnosti, provozují školy (od základních až po univerzity), nemocnice, ambulance, domovy důchodců, nakladatelství, rozhlasové stanice, výrobny zdravých potravin, to vše jako snahu ke zkvalitnění lidského života a zmírnění bídy.

Ke zlepšení života našich spoluobčanů aktivně přispívají autorskou realizací osvětových a vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, v pomoci odvykání kouření, protidrogové semináře, semináře k řešení problémů v komunikaci, vztazích v manželství, rodinách ap.

Usilují o náboženskou svobodu s prostorem pro život a s tolerancí k jinak nábožensky a ideově zaměřeným lidem.

[ Zpět nahoru ]

·  Jak adventisté vznikli?

Adventisté se hlásí ke krédu prvokřesťanské církve a k reformačnímu procesu, který zahájil mistr Jan Hus, Martin Luter, Jan Kalvín a další.
V započatém reformačním procesu v průběhu dalších století pokračovala různá nová hnutí. Pietismus zdůrazňoval hlubokou vnitřní zbožnost, metodismus přinesl vědomí potřeby studovat Bibli, milleristické hnutí ve Spojených státech připojilo důraz na studium biblických proroctví a z nich vyplývající aktuálnost Kristova 2. příchodu na naši zem.

Adventisté v českých zemích si velmi váží reformačních proudů a církví, které na tomto území žily a pracovaly. Zvláště Jednota bratrská, která byla příkladná svým úsilím o čistý a opravdový křesťanský život.

Církev adventistů vyrostla z těchto duchovních proudů. Od r. 1844 vznikaly skupiny křesťanů, které spojovala ryzí víra, systematické studium Bible, poznání, že sobota je biblický den Páně a přesvědčení, že nastal poslední úsek lidských dějin, kdy se Ježíš vrátí.

V roce 1863 vytvořili organizaci Církve adventistů sedmého dne. Adventní naději i její vlastní založení významně ovlivnil babtista William Miller a členka metodistické církve Ellen Gould Whiteová. V roce 1892 přichází tato církev také na území dnešní České republiky. Od té doby zde Církev adventistů s.d. žije a pracuje. Od roku 1914 je registrována státem a zaujímá nezastupitelné místo v rodině protestantských církví v naší vlasti.

[ Zpět nahoru ]

·  Jak adventisté žijí?

Váží si zdraví a chtějí je chránit. Snaží se žít vyváženě, odmítají to, co člověku škodí, jako je alkohol, tabák a drogy.
Zdůrazňují přednosti manželství a krásu pozitivních mezilidských vztahů v rodině, jejímž základem je odpuštění, láska a vědomé budování dobrých vztahů.

Usilují o důsledné uplatňování odluky církve od státu. Jsou hospodářsky nezávislí na státních dotacích.
Náklady na provoz církve i uvedených aktivit pokrývají z dobrovolných příspěvků věřících.

[ Zpět nahoru ]

·  Kdo jsou adventisté?

Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou křesťanskou církví, která ve společnosti na základě Kristova odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální i zdravotní.

[ Zpět nahoru ]

·  V co adventisté věří?

Svou víru zakládají na Ježíši Kristu. Bibli přijímají jako inspirované slovo a pravidlo víry i života a odvozují z ní 27 základních věroučných článků.

Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět v šesti dnech a jako vrchol, člověka se svobodnou vůlí. Ikdyž se člověk od Boha odvrátil, Kristova smírčí oběť na Golgotě, jako projev Boží lásky k padlému člověku, znamenala obrat ve vztahu mezi Bohem a člověkem. Ačkoli záznam o lidských hříších existuje, výsledkem smíření je skutečnost, že Bůh nalezl cestu, jak odpustit člověku toužícímu po odpuštění a přitom vyvýšit spravedlnost svého věčného a dosud platného zákona - desatera.Desatero vnímají jako měřítko, kterým lze rozeznat dobré od zlého. Přijímají skutečnost, že spasení lze získat jedině Boží milostí.

Boží přikázání vnímají jako výraz úcty a lásky k Bohu s vědomým, že „žádný lidský zákon nemůže vést k takovému mravnímu zdokonalení lidí jako zákon Boží.“

Na základě mnohokrát opakovaných biblický zpráv a proroctví věří, že Ježíš Kristus se osobně a viditelně vrátí na naši zem. Očekávání jeho druhého příchodu bude pro všechny, kteří mu uvěřili naplněním trvalého, aktivního a plného života na obnovené zemi. Naděje na blízký příchod Ježíše Krista je obsažena v názvu církve. Latinsky „adventus“ což znamená „příchod“.

Adventisté věří, že Bůh již od ráje ustanovil pro člověka sedmý den týdne – sobotu jako den odpočinku. Svěcením soboty uznávají a slaví Boha jako Stvořitele, čímž následují příkladu Ježíše Krista i apoštolů.

Biblický způsob, kterým adventisté vyjadřují odhodlání žít svůj život s Kristem, je biblický křest ponořením, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible a osobní, dobrovolné rozhodnutí. To je také důvod, proč křtí pouze dospělé.

[ Zpět nahoru ] 
 
Hlavní stránka  |  Historie sboru  |  Zprávy  |  Seznamka  |  Kalendář akcí  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  Stahujte  |  Váš osobní účet  |  FAQ  |  Kontakty

www.mb.casd.cz, stránka sboru Církve adventistů sedmého dne, sborový dům CASD, Dukelská č. 1443 - Mladá Boleslav.
Design: M. Steinertová, systém: R. Steinert, redakce: P.Přibyl. Copyright 1999-2008 Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund